Aktiviteti

Aktiviteti 

Kompania jonë kryen punë të specializuara të ndërtimit në tension të lartë, të mesëm dhe të ulët. Portofoli yne ofron produkte dhe ekspertizë të përfshira nëpër të gjithë ciklin e ndërtimit të sistemit elektrik nga projektimi, instalimi te mirëmbajtja. Aktiviteti ynë përfshin: elektrifikimin dhe projektimin e linjave kabllore,instalimin, mirëmbajtjen për ndërtesat tregtare, institucionale, dhe banesave. Fusha jonë e aktivitetit qëndron në katër shtylla kryesore të fushës elektrike, duke siguruar produkte dhe sherbime me cilësi të lartë.

Lloji i punës së kryer Produkti
Energjia Transformatore TM/TL, Cela&Panele komandimi,mbrojtje dhe matje, Shylla te linjave elektrike TM,TL,pajisje nenstacionesh TM/TL etj
Industria Mbrojtja dhe Kontrolli i Produkteve për qarqet e fuqise në industri, Automate, Rele, Salvamotor, Programatore,kaseta metalike, kuti plastike modulare, tuba plastike qafore dhe fasheta, kanalina,siteme tokezimi dhe rrufeprites etj.
Ndricimi

Rrugor, Industrial, ndricime te brëndëshme dhe të jashtme Projektorë

Spote

Pajisje Instalimi Civil

Qarqe elektrike

Sistemet TV tokësor dhe satelitore

 

 

Back to top
Back to top