Furnitoret Kryesor

Furnitorët Kryesorë

 

LTC - Itali (Kabllo te tensionit te ulet )

Schneider Electric, Kompani Ndërkombëtare (Cela te tensionit te mesëm TM, SF6, Cela TM per nenstacione elektrike)

FKN NEGOTINO, Maqedoni (Kabllo TM)

NIKDIM LTD, Bullgari (Aksesorë elektroporcelani TU, TM dhe TL)

FEMAN (Aksesorë per mlinjat ABC, morseteri dhe kapikorda TU,TM etj.)

TF CABLE - Zajeçar, Serbi (Kabllo TU/TM/TL)

Gewiss s.p.a., Itali (çelësa dhe artikuj të tjerë TU dhe TM)

S.E.M. s.r.l., Itali ( produkte siteme tokezimi dhe rrufeprites, shtylla ndricimi, etj) 

Zamet s.p.a., Itali (kanalina metalike)

Elettrocanali s.p.a, Itali (Produkte plastike, kanalina,kuadro,tuba, tapa, prize industriale,etj.)

Osram, Kompani Ndërkombëtare (produkte ndricimi)

ALSTOM- Francë (pajisje nenstacionesh elektroporcelani TM/TL)

MITAS, Turqi (shtylla metalike TL)

EMO, Maqedoni (shtylla metalike TL)

LVIV- Ukrainë (Izolatore girlande per linjat TL)

SCHIRTEC, Austri (system rrufeprites me jonizim)

TECO (Raychem), Itali (materiale termoizoluese TU/TM/TL)

Etj.

 

Back to top
Back to top