Tregtimi i Materialeve Elektrike

   

Tregetimi i materialeve elektrike si:

 •   Materiale te Tensionit te Ulet per ndertesa civile 
 •   Materiale te Tensionit te Mesem per ndertesa civile 
 •   Materiale te Tensionit te Ulet dhe te Mesem per ndertesa industriale.
 •   Kabllo per Tension te Ulet, te Mesem dhe te Larte sipas standarteve europiane.
 •   Shtylla ndricimi rrugor
 •   Transformatore, Cela, kabina parafabrikate, etj
 •   Aksesore te tjere (per te gjitha punet civile dhe industriale)
 •   Ndertim , komisionim dhe testim i nenstacionit 220/6 kV ne faqen e Gjaderit ne Lezhe, si dhe projektimi, ndertimi dhe testimi i linjes 220kV me qark   te dyfishte per nje gjatesi 1.5 km,Kontrate me Colacem Albania.
 •   Furnizimi, Ndërtimi, Komisionimi dhe Testimi i Nënstacionit 10MVA, 110/10 kV,  edhe Projektimi, ndërtimi dhe testimi i linjës 110kV qark të dyfishtë   për HEC Dardha, Puke, Kontratë me CNR Francë
 •   Ndërtimi i 134 kabinave 20kV, 10kV, linjat 6KV ne gjithë Shqipërinë si nënkontraktorë për kompanitë e ndërtimit. 
 •   Furnizimi, Instalimi, testimi dhe komisionimi I sistemit te matjes online te energjise elektrike ne distance për Fabrikën e Çimentos, Fushë Krujë      
 •   Instalimi, testimi dhe komisionimi i rrjetit te ndricimit te jashtem për Fabrikën e Çimentos, Fushë Krujë
 •   Linja e Tensionit te Mesem ne Durres & Kavaje
 •   Instalim per matesat elektrike ne te gjithe Shqiperine 
 •   Projekt I kompletuar te linjes TM 35 KV, me gjatësi 2.5km për HEC Vlushe, Çorovodë, Skrapar 
 •   Projekt I kompletuar te linjes 10 kv, me gjatesi 5.5 km per HEC Radove, Leskovik
 •   Albanian Mobile Communications ( AMC ),VODAFONE ALBANIA, EAGLE MOBILE,Plus
 •   Materiale TU, TM për ndërtimin e stacioneve bazë në të gjithë territorin e Shqipërisë (kontratat me nënkontraktorët e dy kompanive të fuqishme) 
 •   Instalimi, testimi dhe komisionimi i komplet rrjetit elektrik i Vilës Presidenciale  Nr. 4
 •   Instalimi I rrjetit te fuqise TU në ANTA
Back to top
Back to top